Läs högt för ditt barn!

Läs högt för ditt barn!

Högläsning har goda effekter på barns språkutveckling. Det kan också utveckla barns fantasi, förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och förmågan att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barn får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med en vuxen.

Läs högt för ditt barn

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna.

Så kan du skapa positiva läsupplevelser för barnen:

 • Fundera över vad du läser för barnen och varför. Hur ser utbudet av böcker ut på förskolan?
 • Utgå från barnens intressen och nyfikenhet när du väljer bilder och texter. Fundera på om alla barns röster och sociala sammanhang finns representerade i det ni läser.
 • Knyt ihop texten med barnens erfarenheter.
 • Bygg upp förförståelse före läsningen, till exempel med en bildpromenad där man börjar läsningen med att bläddra igenom boken från början till slut och tittar och pratar om bilderna.
 • Sammanfatta berättelsen tillsammans med barnen.
 • Fundera på om och hur ni kan arbeta vidare utifrån det lästa, till exempel genom att använda andra uttrycksformer som bild, drama, musik, rörelse eller digitala verktyg.

Läsmiljö och läsande förebilder

När läsmiljön är prioriterad och stimulerande och böcker får ta plats signalerar det till barnen att läsning är viktigt. Det är också viktigt att du som vuxen är en läsande och skrivande förebild genom att på olika sätt visa vad skrivande och läsande är.

Du kan uppmärksamma och uppmuntra barnens läsande och skrivande genom att:

 • Initiera och genomföra spontana läs- och skrivaktiviteter.
 • Låta böckerna stå framme i barnens höjd och på olika platser i förskolan. Variera var ni är när ni läser.
 • Erbjuda ett stort urval av böcker och andra läsmedier, så att alla barn kan hitta något som passar dem.
 • Se till att det finns litteratur på barnens olika språk, i olika genrer, för olika åldrar och för olika intressen, och att det finns böcker som utmanar begränsande normer.
 • Byta ut böckerna regelbundet.
 • Erbjuda texter i olika former, som till exempel ljudböcker och bokappar.
 • Använda muntligt berättande, drama och röst.
 • Uppmuntra barnens eget berättande och skapa engagemang.
 • Ha material som barnen kan skapa egna böcker av.
 • Samverka med vårdnadshavarna till exempel genom att ordna ett hallbibliotek eller bjuda in till föräldramöte där ni talar om hur viktigt det är att läsa högt för barnen hemma.

 

Texten hämtad från Skolverket

Språk